หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.ส.ต.ประทวน แสนสม
ปลัด อบต.ปางตาไว


นายพีรเพ็ชร เพลียโคตร
รองปลัด อบต.ปางตาไว
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอมรรัตน์ สีทำมา
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเฉลิมพล ราชจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวีระชัย โกวิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายอนุพล เขื่อนยัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม