หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายพีรเพ็ชร เพลียโคตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
โทร : เบอร์โทรศัพท์ 08-1350-3639
นายพีรเพ็ชร เพลียโคตร
รองปลัด อบต.ปางตาไว
เบอร์โทรศัพท์ 08-1350-3639
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอมรรัตน์ สีทำมา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 08-9566-6596
นายอนุพล เขื่อนยัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 08-9856-3954
นายเฉลิมพล ราชจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 08-1045-3651
นายเจษฎา เรืองรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 08-4729-3008
นายอนุพล เขื่อนยัง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 08-9856-3954